บริษัท EOT, บริษัทจัดการพลังงาน ESCO | Energy Optimization (Thailand) Co., Ltd.
Call Us:+66 2 120 9624 - Mail info@esco-energyopt.com

บริษัท EOT, เป็นบริษัทจัดการพลังงาน ESCO ที่มีระบบการใช้พลังงานทรงประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง

พันธกิจของเราคือ

การออกแบบ การดำเนินการเพื่อส่งมอ med advice บวิธีการปฎิบัติการและการจัดการพลังงานแบบชั้นนำ โดยผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเอ็นเนอร์จี ออฟติมายเซชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (Energy Optimization Thailand, EOT) เป็นบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ดำเนินงานด้านการออกแบบ ติดตั้ง ลงทุน บริหารความเสี่ยง และบำรุงรักษาให้ระบบสามารถประหยัดพลังงานได้ตลอดการคืนทุนโครงการ

ทั้งนี้การทำงานของบริษัท EOT ในรูปแบบ ESCO นั้นจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาการลงทุนเพื่อโครงการประหยัดพลังงานด้วยการทำสัญญาการดำเนินงานด้านพลังงาน (Energy Performance Contracting, EPC) โดยสามารถแสดงความแตกต่างของโครงการที่มี ESCO และไม่มี ESCOได้ดังนี้

eee

รูปแบบการลงทุนโครงการแบบไม่มี ESCO (ไมมีสัญญาการดำเนินงานด้านพลังงาน)

ขาดความสนใจอ่างต่อเนื่องในผลประหยัดพลังงาน
ลูกค้าจะต้องแบกรับความเสี่ยงของประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น
ลูกค้าต้องบริหารจัดการโครงการในทุกขั้นตอน
ลูกค้าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน
ต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากเพื่อทำให้ส่งมอบผลงานของแต่ละโครงการ (อาจจะใช้เวลาหลายปี!)
ขาดความสนใจพร้อมไม่มีการบันทึกและรายงานผลประหยัด найти работу в екатеринбурге

รูปแบบการลงทุนโครงการแบบมี ESCO (มีสัญญาการดำเนินงานด้านพลังงาน)

  • เป็นสัญญาที่ออกแบบมาเพื่อการส่งงการประหยัดพลังงาน
  • เป็นการให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับผิดชอบความเสี่ยง
  • เป็นการส่งมอบแบบ Turn key ตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบ
  • ทดสอบใช้งานและการติดตามผลลัพธ์
  • เป็นธุรกิจหลักของผู้รับเหมาก่อสร้าง คือประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • โครงการแบบครบวงรอบ
  • มีการตรวจวัดที่ถูกต้องด้วยระบบ M & V เพื่อพิสูจน์ผลประหยัด

บริษัท EOT ยังปฏิบัติงานเสมือนเป็นผู้จัดการพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการใช้พลังงานของลูกค้า เพราะบริษัทเล็งเห็นว่าการลดปริมาณการใช้พลังงานพร้อมทั้งยังคงรักษาสภาพและการบริการทั้งหมดให้เหมือนเดิมนั้น เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลได้ภายในองค์กร ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นให้บริการเพื่อส่งมอบแนวทางแก้ปัญหาด้านพลังงาน เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง ซึ่งจำเป็นต่อโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยิ่ง

เมื่อพิจารณาองค์กรในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในภูมิอากาศร้อนนั้น พบว่าระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์จะเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานอย่างมาก  โดยมีการใช้งานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำนวนมาก แต่ยังมีความสูญเสียพลังงานอันเนื่องจากระบบการควบคุมที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังขาดระบบการวิเคราะห์จากหน่วยคอมพิวเตอร์ ผลที่ได้คือการเข้าสู่ระบบเรียลไทม์ของทุกสภาวะและพารามิเตอร์ของการปฏิบัติการ ของระบบมีข้อบกพร่องไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้

เมื่อเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์จำเป็นต่ออุตสาหกรรมและเพื่ออำนวยความสะดวก จึงทำให้มีการใช้พลังงานปริมาณมากดังกล่าว ดังนั้นการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ดีควรจะใช้ให้มีประสิทธิภาพอย่างมาก มีใช้งานเฉพาะเมื่อจำเป็นพร้อมทั้งควรมีการควบคุมที่ดี โดยบริษัท EOT จะประเมินการทำงานของระบบที่มีอยู่ พร้อมทั้งออกแบบและดำเนินการปรับปรุงให้ระบบปรับอากาศมีการใช้งานในสภาวะที่มีความสะดวกสบาย แต่มีประสิทธิภาพการทำงานของระบบร่วมกับการจัดการอาคาร ระบบการควบคุมความเร็วรอบ ระบบการควบคุมปริมาณภาระใช้งานจริง เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น
benefits-chart

ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 20% ในขณะที่มีอุณหภูมิดีขึ้นและมีการควบคุมคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมมากขึ้น

“การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด จากการเริ่มต้นใช้งานเครื่องทำความเย็นที่จุดเหมาะสมที่สุด
การควบคุมอุณหภูมิ “ที่ดียิ่งขึ้นในสภาวะที่มีความต้องการระบบทำความเย็น
“ลดจำนวน แรงงานด้านวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมายงานด้านการปรับเปลี่ยนปริมาณของเครื่องทำความเย็น
“ยืดอายุเครื่องทำความเย็น
“ลดต้นทุนเพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็นใหม่ ให้เหมาะสมกับอายุการใช้งานเครื่องอย่างแท้จริง

 

online essay writer

If you�re having trouble paraphrasing rate my paper a text effectively, try following these steps:

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...